Nechcem strašiť peklom, ale…

Tento blog nechce strašiť peklom, lebo sa to údajne v slušne vychovanej spoločnosti nepatrí a v politicko-korektnej civilizácii je na túto tému uvalené neodvolateľné tabu,

ale…

Ale zasa na druhej strane, pravdu by mal poznať každý.

 

Je, či nie je peklo?

Ten istý Ježiš Kristus, ktorý miluje každého človeka až do krajnosti (Kríž), varuje tiež každého človeka pred peklom, ako večným zatratením.

Urobil maximum. Všetko, pre každého jedného, aby to tak nebolo. Ale tie početné zmienky v Písme o pekle nemôžu byť náhodné.

 

Boh varuje a vlastne nás prosí. Viac než na kolenách. Z Kríža.

 

Bez dlhých rečí sa pozrime priamo na to, čo hovorí Sväté Písmo, čiže Božie slovo:

 

Iz 35, 8

I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.

 

Iz 66, 24

 

I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.“

 

Mt 3, 12

V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.”

 

Mt 5, 22

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa.

 

Mt 5, 29

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

 

Mt 6, 14-15

Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.

Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

 

Mt 7,13

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.

 

Mt 10,28

Nebojte sa tých; čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

 

Mt 11,23

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň.

 

Mt 12,36

No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.

 

Mt 13, 24-30

Predniesol im aj iné podobenstvo: “Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.

Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ .

K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: “Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?

On im vravel: “To urobil nepriateľ.” Sluhovia mu povedali: “Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?”

On odpovedal: “Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.

Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.”

 

Mt 22, 1-14

A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách:

Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.

Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: “Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!”

Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom.

Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: “Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni.

Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.”

Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.

Povedal mu: “Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?” On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: “Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte, ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.”

 

 

Mt 23,33

Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?

 

 

Mt 24, 36-51

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec.

Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába,

a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.

Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.

Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.

Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.

Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm?

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.

Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde”

a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami,

pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá,

oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

 

Mt 25, 1-13

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.

Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.

Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.

O polnoci sa strhol krik: “Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!”

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: “Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.”

Ale múdre odvetili: “Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!”

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: “Pane, Pane, otvor nám!”

Ale on im povedal: “Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.”

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.

 

Mt 25, 26-30

Jeho pán mu povedal: “Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?

Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.

Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.”

 

Mt 25, 41-46

Potom povie aj tým, čo budú zľava: “Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!

Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť;

bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.”

Vtedy mu aj oni povedia: “Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?”

Vtedy im on odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.”

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.”

 

Mk 9, 42

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

 

Lk 8,17

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.

 

Lk 12, 8-9

Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.

Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

 

 

Jn 12, 48-50

Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.

A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.”

 

 

Zjv 22, 12-16

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.

Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta.

Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej.

Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda.”

 

Hebr 12,14

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

 

Jak 2,12-13

Hovorte a konajte ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody!

Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.

 

1 Kor 6,9

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov,

 

Flp 3,12

Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

 

Gal 5,19-21

A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť,

modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,

závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.

 

Ef 5,3-7

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých,

ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky.

Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.

Preto nemajte s nimi nič spoločné.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

,,Kajajte sa a verte evanjeliu“, hovorí Pán.

 

 

Kredit Charlesovi Popovi, ktorý vybral uvedené citáty:

http://blog.adw.org/2013/05/jesus-who-loves-you-warned-of-hell-a-catalogue-of-jesus-warning-texts/

 

 

 

 

 

 

Reklamy

About cyrilsebo

Tento blog je o dvoch trpaslíkoch, ale kameň je ten istý.
This entry was posted in VIERA. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s